A-RUOTSI

PAKOLLISET KURSSIT 

Kurssit tulee suorittaa numerojärjestyksessä ja niissä on numeroarviointi 

RUA1 Ruotsinkielinen maailmani (I) 

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita ruotsin kielen opiskelulle ja etsitään autenttisia ruotsinkielisiä kielenkäyttöympäristöjä sekä keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin, harrastuksiin, kiinnostuksen kohteisiin ja kielenkäyttötarpeisiin.  

RUA2 Ihminen verkostoissa (I) 

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen pohjoismaisessa kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

 RUA3 Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä  (I) 

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiirinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, ruotsinkieliset mediat sekä luova toiminta. 

RUA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (II) 

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta ruotsin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa. 

RUA5 Tiede ja tulevaisuus  (II) 

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista. 

RUA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo (II) 

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa ruotsin kielellä myös muualla kuin Suomessa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä. Valtakunnalliset syventävät kurssit Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää ruotsin kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä kirjallinen tai suullinen ruotsinkielinen osuus tai kokonaisuus.  

 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
Suoritetaan pakollisten jälkeen, numeroarviointi 

RUA7 Kestävä elämäntapa (III) 

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmista ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.  

RUA8. Viesti ja vaikuta puhuen  (II) 

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssiin sisältyy valtakunnallinen suullinen koe, josta annetaan erillinen todistus ylioppilastutkintotodistuksen liitteenä.  

 

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 

RUA9: ABI-kurssi (III) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa koko lukion oppimäärän tekstien, rakenne- ja kuunteluharjoitusten avulla. Opiskelija kehittää kielitaitoa ja ymmärtämisvalmiuksia vaativamman aineksen avulla. Kurssi on suunnattu abiturienteille abivuoden 3. jaksossa ja siinä kasvatetaan sana- ja ilmaisuvarastoa sekä kerrataan ja syvennetään aikaisemmissa kursseissa opittuja kielioppiasioita. Erityisesti syksyn ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi. Vahvistetaan ja laajennetaan yo-kokeessa tarvittavaa sanastoa ja luetun ymmärtämisen taitoa. Harjoitellaan kirjoitelman laadintaa, kerrataan rakenteita ja kuunnellaan yo-kuuntelutekstejä. Arviointi: numeromerkintä   

RUA10: ABI-kurssi (III) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa koko lukion oppimäärän tekstien, rakenne- ja kuunteluharjoitusten avulla. Opiskelija kehittää kielitaitoa ja ymmärtämisvalmiuksia vaativamman aineksen avulla. Kurssi on suunnattu abiturienteille abivuoden 3. jaksossa ja siinä kasvatetaan sana- ja ilmaisuvarastoa sekä kerrataan ja syvennetään aikaisemmissa kursseissa opittuja kielioppiasioita. Erityisesti kevään ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi. Vahvistetaan ja laajennetaan yo-kokeessa tarvittavaa sanastoa ja luetun ymmärtämisen taitoa. Harjoitellaan kirjoitelman laadintaa, kerrataan rakenteita ja kuunnellaan yo-kuuntelutekstejä. Arviointi: numeromerkintä.  

RUA11: Kertauskurssi (I) 

Kerrataan ruotsin kieliopin perusteita ja vahvistetaan perussanastoa. Kurssi on tarpeen niille, joilla on ongelmia perusrakenteissa ja suppea sanavarasto. Numeroarvostelu. 

RUA12: Matkakurssi (I-II) 

 Kurssin kohderyhmänä ovat ensisijaisesti ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat. Kurssi järjestetään mahdollisesti yhdessä RUB111-kurssin kanssa. Tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat henkilökohtaisesti johonkin ruotsinkieliseen alueeseen Pohjoismaissa ja parantaa kielitaitoa. Kurssi toteutetaan yhteistyönä jonkin muun oppiaineen kanssa. Opiskelijat perehtyvät ennalta kohdekaupungin/-alueen erityispiirteisiin. Kohteeseen tehdään noin 4 vuorokauden matka, jonka aikana opiskelijat kokoavat ruotsinkielisen blogin. Matkakustannuksista opiskelijat vastaavat pääosin itse. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.  


B-RUOTSI

PAKOLLISET KURSSIT 

Suoritetaan numerojärjestyksessä, numeroarviointi 

RUB1 Minun ruotsini (I) 

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa. 

RUB2 Hyvinvointi ja ihmissuhteet  (I) 

Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen ja niistä suoriutumiseen tarvittavia strategioita. Harjoitellaan taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

RUB3 Kulttuuri ja mediat (I)  

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.  

RUB4 Monenlaiset elinympäristömme (II) 

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta. 

RUB5 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (II) 

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön. Valtakunnalliset syventävät kurssit Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää ruotsin kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä kirjallinen tai suullinen ruotsinkielinen osuus tai kokonaisuus.  

 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

Suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen, numeroarviointi 

RUB6 Viesti ja vaikuta puhuen  (II) 

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssiin sisältyy valtakunnallinen suullinen koe, josta annetaan erillinen todistus ylioppilastutkintotodistuksen liitteenä.  

RUB7 Kestävä elämäntapa (III) 

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.  

 

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 

RUB8: ABI-kurssi - syksy (III) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa koko lukion oppimäärän tekstien, rakenne- ja kuunteluharjoitusten avulla. Opiskelija kehittää kielitaitoa ja ymmärtämisvalmiuksia vaativamman aineksen avulla. Kurssi on suunnattu abiturienteille abivuoden 1. jaksossa ja siinä kasvatetaan sana- ja ilmaisuvarastoa sekä kerrataan ja syvennetään aikaisemmissa kursseissa opittuja kielioppiasioita. Erityisesti syksyn ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi. Vahvistetaan ja laajennetaan yo-kokeessa tarvittavaa sanastoa ja luetun ymmärtämisen taitoa. Harjoitellaan kirjoitelman laadintaa, kerrataan rakenteita ja kuunnellaan yo-kuuntelutekstejä. Arviointi: numeromerkintä  

RUB9: ABI-kurssi - kevät (III) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kertaa koko lukion oppimäärän tekstien, rakenne- ja kuunteluharjoitusten avulla. Opiskelija kehittää kielitaitoa ja ymmärtämisvalmiuksia vaativamman aineksen avulla. Kurssi on suunnattu abiturienteille abivuoden 1. jaksossa ja siinä kasvatetaan sana- ja ilmaisuvarastoa sekä kerrataan ja syvennetään aikaisemmissa kursseissa opittuja kielioppiasioita. Erityisesti kevään ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi. Vahvistetaan ja laajennetaan yo-kokeessa tarvittavaa sanastoa ja luetun ymmärtämisen taitoa. Harjoitellaan kirjoitelman laadintaa, kerrataan rakenteita ja kuunnellaan yo-kuuntelutekstejä. Arviointi: numeromerkintä. 

RUB10: Kertauskurssi (I) 

Kerrataan ruotsin kieliopin perusteita ja vahvistetaan perussanastoa. Kurssi on tarpeen niille, joilla on ongelmia perusrakenteissa ja suppea sanavarasto. Numeroarvostelu. Paikallinen soveltava kurssi  

RUB11: Matkakurssi (I-II) 

Kurssin kohderyhmänä ovat ensisijaisesti ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat. Kurssi järjestetään mahdollisesti yhdessä RUA12-kurssin kanssa. Tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat henkilökohtaisesti johonkin ruotsinkieliseen alueeseen Pohjoismaissa ja parantaa kielitaitoa. Kurssi toteutetaan yhteistyönä jonkin muun oppiaineen kanssa. Opiskelijat perehtyvät ennalta kohdekaupungin/-alueen erityispiirteisiin. Kohteeseen tehdään noin 4 vuorokauden matka, jonka aikana opiskelijat kokoavat ruotsinkielisen blogin . Matkakustannuksista opiskelijat vastaavat pääosin itse. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.

Kuvia