RANSKA A-KIELI (RAA) 

Suoritusjärjestys 

Kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. pakolliset ensin. Asiasta voi keskustella ranskanopettajan kanssa. 

 

PAKOLLISET KURSSIT 

RAA1 Kieli ja maailmani 

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa perusrakenteiden hallintaa. Aihepiirit arjesta, harrasteista, ystävyys- ja perhesuhteista. Numeroarviointi. 

RAA2 Ihminen verkostoissa  

Kurssilla käsitellään erilaisia medioita hyödyntäen hyvinvointiin sekä ihmissuhteisiin liittyviä teemoja. Numeroarviointi. 

RAA3 Kulttuuri-ilmiöt 

Kurssilla käsitellään  Ranskan ja ranskankielisten maiden kulttuuria ja kulttuurielämää  laaja-alaisesti ja laaditaan näistä erilaisia tuotoksia. Numeroarvionti. 

RAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 

Kurssilla pohditaan yhteiskunnallisia ilmiöitä ja yksilöiden ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia esim. analysoimalla uutislähetysten tallenteita tai autenttisia artikkeleita. Numeroarviointi. 

RAA5 Tiede ja tulevaisuus 

Aihepiireinä ovat tulevaisuuden visiot, teknologia sekä kestävä elämäntapa ja näihin liittyvät innovaatiot. Numeroarviointi. 

RAA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo 

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Aihepiireinä ovat omat opiskelu- ja urasuunnitelmat sekä arjen elämä lukion jälkeen. Työmuotoina  esim. curriculum vitae (CV) ja työhaastattelu. Numeroarviointi. 

 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

RAA7 Kestävä elämäntapa 

Kurssilla painotetaan taitoa tuottaa ja tulkita kieltä eri kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla jatketaan pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta. Numeroarviointi. 

RAA8 Viesti ja vaikuta puhuen 

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti ja taitoa ymmärtää puhuttua kieltä. Kurssin sisällöstä noin 2/3 muodostuu suullisista harjoitteista ja noin 1/3 suullisesta kurssikokeesta. Kurssin lopussa  on mahdollisuus suorittaa Opetushallituksen suullisen kielitaidon koe, josta saa erillistodistuksen. . Numeroarviointi. 

 

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT (OVAT YHTEISIÄ RAA, RAB2 ja RAB3 kursseille) 

 

RAA9  Ranska ja ranskankieli eri aikoina 

Kurssilla tutustutaan  Ranskaan ja ranskankieleen sekä sen ilmiöihin eri aikoina monipuolisesti esim. elokuviin, kirjallisuuteen yms. tutustueN. Monipuolinen materiaali ja työtavat. Suoritusmerkintä 

RAA10 Kulttuurikurssi 

Kurssilla tutustutaan Ranskan ja ranskankielisten maiden kulttuuriin, mediaan ja kulttuurielämän eri lohkoihin, kuten kirjallisuuteen, runouteen, musiikkiin, elokuvaan, taiteeseen, muotiin ja viestimiin. Kurssiin voi kuulua matka ranskankieliseen kohteeseen. 

RAA11 (RAB11/RAB11 - yhdistelmäkurssi) Abiranska 

Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikkaa. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että kaikki ko. aineen pakolliset kurssit on suoritettu hyväksytysti. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan tarpeiden mukaan. Suoritusmerkintä

Kuvia