Psykologian kurssit kannattaa käydä numerojärjestyksessä. 

 

PS 1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen (I) pakollinen kurssi 

*Mitä psykologia on?  

*Tietoinen ja tiedostamaton psyykkinen toiminta 

*Sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan 

*Psykologian keskeiset kysymykset: tunteet, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot 

*Psykologian tutkimusmenetelmät 

 

 

PS 2 Kehittyvä ihminen (II) 

Ihmisen kehittyminen vauvasta vaariin, erityisesti lapsuus- ja nuoruusikä 

•Kehityksen osa-alueet: fyysis-motorinen, kognitiivinen, emotionaalinen, psykososiaalinen kehitys, minuuden ja minäkäsityksen kehitys 

Miten lapsella/nuorella kehittyvät motoriikka, tiedonkäsittely, tunteet, ihmissuhteet, itsetunto, identiteetti, aivojen muovautuminen jne.?  

Perimän, ympäristön ja omien valintojen vaikutus 

 

PS 3 Tietoa käsittelevä ihminen (II) 

*Kognitiivinen psykologia eli havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muist 

*Ongelmanratkaisu, päätöksenteko ja asiantuntijuus 

*Sisäiset mallit ja havaintokehä, optiset harhat, muistin toiminnan parantaminen 

*Neuropsykologiaa eli aivojen tutkimusta ja psykologiaa 

  

PS 4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (II) 

• Tunteiden muodostuminen  

• Omien tunteiden merkitys itseymmärryksen välineenä 

• Psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen 

• Uni ja nukkuminen hyvinvoinnin osatekijöinä 

• Stressi, kriisit ja niistä selviytymisen keinot 

• Keskeiset mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito 


PS 5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (III) 

* Miten persoonallisuutta voi tutkia? Musteläiskätesteistä persoonallisuuden piirteiden kartoitukseen  

*Persoonallisuus eri psykologian suuntauksien näkökulmista 

*Oman persoonallisuuden kartoittaminen 

*Persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin vaikutus yksilön toimintaan  

 

PS6 Sosiaalipsykologia (III) 

Ihmissuhteet ja ryhmien psykologiaa.  

Sosiaalipsykologiset ilmiöt: attraktio – mikä meitä vetää puoleensa? Aggressio – voiko kenestä tahansa tulla paha? Sivustakatsojaefekti – mitkä asiat vaikuttavat, ketä autetaan? ryhmäpaine; sosiaalinen identiteetti; sosiaalinen kognitio – sosiaalisuuteen liittyvät tiedolliset prosessit  

Laskelmoidaanko ihmissuhteissa? 

Miten sosiaalinen vuorovaikutus vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen ja psyykkiseen kehitykseen? 

Ainoastaan siinä tapauksessa, että suunnitelmissasi on muuttaa autiolle saarelle, et tarvitse tätä kurssia.  

 

PS7 Psykologian kertauskurssi (3. jakso) (III) 

*Kurssien keskeiset sisällöt, tärkeimmät psykologiset tutkimukset, teoriat ja käsitteet. 

*Harjoitellaan aiempien ylioppilaskokeitten tehtävien avulla huippuvastauksia ja käydään läpi erilaisia sähköisiä tehtävätyyppejä. 

Kuvia