MU1 on pakollinen kurssi  kaikille opiskelijoille.  Sen lisäksi oppilas  voi valita  musiikin kursseja vapaasti eri vuosiluokkien aikana. Järjestyksellä ei ole väliä. Suositeltavaa on kuitenkin, että Mu1 suoritetaan ensimmäisenä. Opiskelija voi siis suorittaa kurssit 3-6 haluamassaan järjestyksessä. Kurssisuorituksen järjestyksestä voi keskustella musiikinopettajan kanssa.

Kaikkien kurssien keskeisin työtapa on soittaminen ja laulaminen ja kurssien aikana tarjoutuu esiintymismahdollisuuksia , joihin osallistuminen on MU5 Performance-kurssia lukuun ottamatta kuitenkin vapaaehtoista eikä sinällään vaikuta arvosanaan. 

PAKOLLINEN KURSSI 

MU1 Musiikki ja minä 
Tutustutaan omaan musikaalisuuteen ja musiikin perusasioihin laulaen, soittaen ja kuunnellen. Kurssilla painotetaan käytännön taitoja laulaen ja soittaen ryhmissä. Kurssin pääinstrumentit ovat: kitara, basso, rummut ja kosketinsoittimet Kurssilla opiskelijat kehittävät peruslaulu- ja soittotaitoja oman tasonsa mukaisesti. Koulun ulkopuolinen harrastuneisuus ei vaikuta arviointiin Mahdollisuuksien mukaan kurssiin sisältyy konsertissa käynti tai työpaja. . Numeroarviointi. 

MU2 Moniääninen Suomi 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia monipuolisesti eri aikakausilta. Opiskelija tutkii suomalaisen musiikin eri osa-alueita ja oppii ymmärtämään niiden kehitystä ja olennaisia piirteitä. Edelleen pääpaino on musisoinnissa. Kehitetään opiskelijan omia laulu- ja soittotaitoja soittamalla ryhmissä. Sisällössä tulee esiin eri musiikinlajeja: populaari-, taide- ja perinnemusiikkia. Mahdollisuuksien mukaan kurssiin sisältyy konsertissa käynti tai työpaja. Numeroarviointi. 

 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 

MU3 Ovet auki musiikille  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja ja musiikkikulttuureja ja laajentaa omaa käsitystään musiikista. Työtapoihin kuuluvat kuunteleminen ja keskusteleminen, samalla soveltaen omia laulu- ja soittotaitoja vähemmän tunnettuihin musiikkityyleihin. Kurssilla tutustutaan syvällisemmin joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin opiskelijoiden mielenkiinnon pohjalta. Mahdollisuuksien mukaan kurssiin sisältyy konsertissa käynti tai työpaja. Numeroarviointi. 

MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Opiskelija perehtyy musiikin osuuteen esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja Internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Sisällöt ja työskentelytavat ovat monipuolisia. Musisoinnin lisäksi kurssin aikana pyritään toteuttamaan musiikkivideo- tms. projekti. Lisäksi pyritään järjestämään vierailukäynti kurssin aiheeseen sopivassa kohteessa. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa tai itse tuotettua materiaalia. Numeroarviointi. 

 

 

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT 

MU5  Performance 

Kurssin tavoitteena on rohkaista opiskelijaa osallistumaan aktiivisesti koulun musiikkiesityksiin- ja tapahtumiin. Kurssisuorituksen edellytyksenä on, että opiskelija harjoittelee ja esiintyy vähintään kolme kertaa koulun järjestämässä musiikkiesityksessä tai osallistuu musikaaliprojektiin niinä vuosina, kun musikaali toteutetaan. Osallistuminen voi olla soittamista, laulamista, teknisen puolen hoitamista, jne. Suorituksen sisällöstä voi keskustella musiikinopettajan kanssa tapauskohtaisesti. Suoritusmerkintä. 

MU6 Musiikkiteknologia 

Opiskelijat perehdytään musiikkiteknologiaan tekemällä ja äänittämällä itse omaa musiikkia. Opiskelijat työskentelevät ryhmissä hyödyntämällä omia soittotaitojaan soittamalla, säveltämällä ja äänittämällä omia lyhyitä kappaleita.. Opiskelijoiden tekemät kappaleet kuunnellaan ja arvioidaan yhdessä. Mahdollisuuksien mukaan kurssin aikana suoritetaan vierailukäynti kurssisisältöön sopivassa kohteessa. Numeroarviointi.  

 

VALTAKUNNALLINEN SOVELTAVA KURSSI 

MUL7 Lukio musiikkidiplomi 

Musiikin lukiodiplomi perustuu lukion musiikinopetuksen tavoitteisiin ja sisältöihin sekä opiskelijan lukioaikaiseen musiikinopiskeluun. Lukiodiplomin suorittaminen on osoitus erityisestä harrastuneisuudesta musiikissa ja musiikillisesta erityisosaamisesta. Musiikin lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin lukiokurssin suorittaminen. Musiikin lukiodiplomin voi suorittaa kahdella eri tavalla, jotka ovat musiikkiprojekti tai näytesalkku lukioaikaisista töistä. Musiikkidiplomin sisällöstä ja suoritustavasta voi keskustella musiikinopettajan kanssa. Suositeltavaa on, että opiskelija alkaa kerätä materiaalia jo lukion ensimmäisestä luokasta lähtien muiden kurssien aikana ja ohessa. Numeroarvosana.

Kuvia