PAKOLLINEN KURSSI

 

GE1  Maailma muutoksessa (I)

Kurssi perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. Kurssin aikana seurataan ajankohtaisia uutisia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan globaaleja riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien että ihmiskunnan riskien kannalta. Kurssi käsittelee myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä ja mahdollisuuksia hillitä, varautua, ennakoida sekä sopeutua riskeihin. Keskeisiä näkökulmia ovat ekososiaalinen kestävyys, kiertotalous ja globaalit kehityskysymykset. Lisäksi kurssilla syvennetään karttakuvan ja paikannimistön tuntemusta.


VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

GE2  Sininen planeetta (I-II)

Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kurssilla tutustutaan luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan tulkitsemaan luonnonmaisemia ja niiden syntyä. Kurssi perehdyttää luonnonmaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.


GE3 Yhteinen maailma (II)

Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Opiskeltavia aihealueita ovat muun muassa väestö, alkutuotanto, teollisuus, energia ja palvelut. Kurssin keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta. Kurssilla tutustutaan ihmismaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan tulkitsemaan ihmistoiminnan jäsentymistä maapallolla. Kurssi perehdyttää ihmismaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.

 

GE4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (III)

Kurssilla perehdytään geomedian käyttöön arjessa, työelämässä ja kestävän kehityksen edistämisessä. Geomedialla tarkoitetaan mm. karttojen, paikkatiedon, diagrammien, kuvien, videoiden, kirjallisten lähteiden, median sekä muiden tiedonhankinta- ja esitystapojen monipuolista käyttöä.  Muita keskeisiä aihealueita ovat aluesuunnittelu, paikkatiedon perusteet sekä maailmanlaajuiset kehitystrendit. Opiskelijat tekevät kurssin aikana pienimuotoisen tutkielman, jossa he hyödyntävät aiemmilla kursseilla hankittuja tietoja ja taitoja sekä harjoittelevat maantieteellisiä tutkimustaitoja geomediaa hyväksi käyttäen. Kurssi pyritään järjestämään ensimmäisessä jaksossa.


KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

 

GE5 Kehitysmaantiede (I-III)

Kurssin tavoitteena on kerrata maantiedettä ja syventää tietämystä kehitysmaiden tilanteesta.

Kurssilla pohditaan miksi on olemassa kehitysmaita, mistä valtioiden väliset kehityserot johtuvat, mitä ongelmia alikehittyneiden valtioiden asukkaat joutuvat kohtaamaan sekä mietitään voidaanko epäkohtia korjata. Ongelmia selvitetään hyödyntämällä eri tietolähteitä ja keskustelujen avulla. Olennainen osa kurssia on portfoliotyöskentely, jossa opiskelijat kokoavat oman työnäytteensä valitsemastaan kehitysmaasta.

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä: hyväksytty (S), hylätty (H) tai numeroin (4 – 10).

 

GE6 Maantieteen kertauskurssi (III)

Kurssin tavoitteena on valmistautua ainereaaliin kertaamalla kurssisisältöjä opiskelijoiden toivein mukaan. Lisäksi kurssin aikana harjoitellaan vastaustekniikkaa ja muita kokeessa vaadittavia teknisiä valmiuksia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S). Kurssi pyritään järjestämään syksyllä ensimmäisessä jaksossa.

Kuvia