PAKOLLINEN KURSSI

KE1 Kemiaa kaikkialla (I)

· kemian merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä

· atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään

· alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksia, ominaisuuksien selittäminen aineen rakenteen, kemiallisten sidosten ja poolisuuden avulla

· kysymykset tiedonhankinnan lähtökohtana

· turvallinen työskentely, aineen erotusmenetelmät, aineiden ominaisuuksien tutkiminen, havainnointi ja johtopäätösten tekeminen

 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

KE2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (I)

· kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta

· orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen, happi- ja typpiyhdisteiden, rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla malleilla

· avaruusrakenne ja isomeria

· orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla

· ainemäärä ja pitoisuus

· työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus

· aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektroskopia


KE3 Reaktiot ja energia (II)

· kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta

· kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen

· epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niiden sovelluksia

· aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja sen yksinkertainen laskennallinen käsittely

· energian häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa, sidosenergia ja Hessin laki

· kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö

· reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen

 

 

KE4 Materiaalit ja teknologia (II)

· kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa, yhteistyön rooli kemiallisen tiedon tuottamisessa

· metallien ja polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari

· atomin ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä alkuaineiden jaksollisten ominaisuuksien selittäjänä, hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot

· sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi

· kemiallisten reaktioiden laskennallinen soveltaminen

· tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnittelu


KE5 Reaktiot ja tasapaino (III)

· kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa

· kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavia tekijöitä

· homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino sekä tasapainotilaan vaikuttaminen

· happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit ja puskuriliuokset

· tasapainoon liittyvät graafiset esitykset

· homogeenisen ja happo-emästasapainon laskennallinen käsittely

· tutkimustulosten ja -prosessin arviointi

 

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

KE6 Lukion keskeinen kemia (III) 

Kerrataan ja syvennetään kemian kurssien keskeisiä oppisisältöjä ja luodaan kokonaiskuva kemiasta. Harjoitellaan kemian ylioppilaskoetehtäviin vastaamista.  

KE7 Kemian laboratoriotyökurssi ( II) 

Tehdään laboratoriossa erilaisia yksinkertaisia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia kemiallisia laboratoriotöitä. Kurssiin kuuluu titraus,  erilaiset erotusmenenetelmät,  aineiden syntetisointi ja puhdistusmenetelmät. Kurssin aikana voidaan vierailla alan oppilaitoksessa tai tutkimuslaitoksessa.

 

Kuvia