PAKOLLINEN KURSSI

FY1. Fysiikka luonnontieteenä (I)

· fysiikan merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä

· tutustuminen perusvuorovaikutuksiin, maailmankaikkeuden rakenteisiin ja syntyyn sekä aineen rakenteeseen

· voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt

· tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon rakentumisessa

· tulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi

 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

 

FY2 Lämpö (I)

· fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa

· lämpö ja lämpötila

· kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen ja paine

· kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia

· mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde

· energian säilyminen lämpöopissa ja lämmön siirtymissuunta

· tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua

 

FY3. Sähkö (I)

· fysiikan ja teknologian merkitys jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa

· sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki

· yksinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait

· sähköteho ja Joulen laki

· kondensaattori, diodi ja LED komponentteina

· sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä

· sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen

 

FY4. Voima ja liike (II)

· fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudelle

· vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike

· Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus

· etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivisesti väliaineen vastus

· liikeyhtälö

· momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa

· liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset

· liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki

· mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden rajoitukset ja puutteet

 

FY5. Jaksollinen liike ja aallot (II)

· fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa

· tasainen ympyräliike

· gravitaatiovuorovaikutus

· harmoninen voima ja värähdysliike

· aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen

· aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat aallot

· ääni aaltoliikeilmiönä

· mallien ja simulaatioiden suhde todellisuuteen

 

FY6. Sähkömagnetismi (II)

· fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa

· magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä

· varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä

· sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki

· generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto sähkövirran avulla

· sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon heijastuminen, taittuminen, interferenssi ja diffraktio

· tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen

 

 

 

FY7. Aine ja säteily (III)

· näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen

· energian kvantittuminen

· sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja fotonit

· aaltohiukkasdualismi

· atomiytimen rakenne

· ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan ekvivalenssi

· radioaktiivisuus ja hajoamislaki

· säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö

· tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi

 

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

 

FY8: Lukion fysiikan kokonaiskuva (III)

Tavoitteet

Muodostetaan kokonaiskuva fysiikan eri osa-alueista.

Sisältö

Syvennetään eri osa-alueiden osaamista matemaattisilla tehtävillä. Harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista vanhojen ylioppilastehtävien avulla.

Arviointi

Numeroarvostelu

Kuvia