Filosofian kurssit kannattaa käydä numerojärjestyksessä. Filosofian voi kirjoittaa abisyksynä. 

 

FI 1 Johdatus filosofiseen ajatteluun (I) pakollinen kurssi 

  • Mitä filosofia on?  

  • Perustelemisen taidon sekä itsenäisen ja luovan ajattelun kehittäminen 

  • Keskeiset filosofian kysymykset, päättelyn, väittelyn ja argumentoinnin taidot 

  •  Tiedon ja informaation, arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen ja pseudotieteen ero 

  • Ajatuskokeiden ja paradoksien tekeminen 

 

FI 2 Etiikka (II) pakollinen kurssi 

*Mitä moraali on? Millaisena moraalisena toimijana voidaan pitää agentti James Bondia?  

*Filosofisen etiikan keskeiset kysymykset ja teoriat  

*Filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksestä  

* Etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja elämän valinnat 

 

FI 3 Yhteiskuntafilosofia (II) 

*Yksilön suhde yhteisöihin, yhteiskuntaan ja valtioon 

*Oikeudenmukaisuus, vapaus, tasa-arvo, valta, aatteet ja ideologiat, demokratian muodot ja kilpailijat, anarkismi 

* Ihanneyhteiskunta 

*Ratkaise globaaleja ongelmia. Voiko Trumpin vallankäyttöä perustella filosofisesti? 

 

FI 4 Tieto, tiede ja todellisuus (1. jakso) (III) 

Tiedon mahdollisuudet ja rajat 

Totuuden luonne ja totuusteoriat 

Olemassaolon kysymyksiä: muutos ja pysyvyys, oliot ja ominaisuudet, mahdollinen ja välttämätön, reaalinen ja virtuaalinen 

Selittäminen ja tieto luonnon- ja ihmistieteissä sekä formaaleissa tieteissä 

Onko tieto valtaa?   

 

FI 5 Filosofian kertauskurssi (1. jakso) (III) 
*Kurssien keskeiset sisällöt, tärkeimmät filosofiat, teoriat ja käsitteet.  

*Treenataan aiempien ylioppilaskokeitten tehtävien avulla huippuvastauksia ja käytetään erilaisia sähköisiä tehtävätyyppejä.  

Kuvia