PAKOLLISET KURSSIT

ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (I)

Kurssi vahvistaa monipuolisesti äidinkielen ja kirjallisuuden perustaitoja: harjoitellaan erityyppisten tekstien analysointia, perehdytään tekstien referointiin ja opetellaan kirjoittamaan selkeää ja havainnollista asiatekstiä ja käyttämään aineistoja. Tiedonhankinnan taidot, lähdekritiikki ja moniäänisyys ovat tarkastelun kohteina kurssilla. Vuorovaikutustaitoja kehitetään ryhmäkeskusteluissa; päämääränä on oppia arvioimaan omia osallistumistapoja sekä opetella vaikuttamaan keskustelun ilmapiiriin ja keskustelun tavoitteiden saavuttamiseen. 

 

ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (I)

Kurssilla on keskeistä asiatekstien erittelyn taito: perehdytään tekstien rakenteisiin, kieleen ja merkityksiin. Toinen keskeinen aihepiiri on puhuttujen ja kirjoitettujen asiatekstien tuottaminen, jossa edetään prosessiharjoituksin. Kurssilla tarkastellaan kulttuurin merkitystä identiteetin rakentamisessa, suomen kielen vaihtelua ja muuttumista sekä analysoidaan kielen rakenteita. Kurssiin kuuluu informatiivisen puheenvuoron laatiminen.

 

ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (I)

Kurssilla tarkastellaan monimuotoisten tekstien kerrontaa ja ilmaisua. Kurssi syventää tietoja kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä. Kurssilla opiskellaan eri kirjallisuuden lajeja ja perehdytään kerrontateknisiin keinoihin, muun muassa kielen kuvallisuuteen. Fiktiivisiä tekstejä analysoidaan ja tulkitaan sekä kirjallisesti että suullisesti.

 

ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen (II)

Kurssilla tarkastellaan tekstejä ja niiden kieltä vaikuttamisen näkökulmasta. Tutkitaan tekstien ideologiaa, mielipiteen ja tutkimustiedon eroja ja viestinnän eettisyyttä. Tutustutaan erilaisiin vaikuttamaan pyrkiviin tekstilajeihin; perehdytään argumentointitapoihin ja retorisiin keinoihin. Kurssilla pidetään vaikuttamaan pyrkiviä puheita, keskustellaan tai väitellään. Medialukutaitoa kehitetään ja kirjallisuuteen syvennytään kirjallisuuden yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksista käsin.

 

ÄI5 Teksti ja konteksti (II)

Kurssilla opitaan tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä niin, että otetaan huomioon tekstin ilmestymisajan ja nykyajan kontekstin merkitys tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. Tekstejä tarkastellaan ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä. Tutustutaan eri aikakausien ja tyylikausien suomalaiseen ja ulkomaiseen kirjallisuuteen ja opitaan erittelemään tyylin elementtejä. Omaa kirjoittamisen tyyliä hiotaan ja huolletaan. Kurssiin kuuluu pohdiskelevan esseen laatiminen.

 

ÄI6 Nykykulttuuri ja kertomukset (III)

Kurssilla tarkastellaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys identiteetistä, suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee. Kurssilla syvennetään tietoja vuorovaikutusetiikasta muun muassa verkossa ja opetellaan toimimaan eettisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa. Kurssilla luetaan Suomen ja muiden maiden nykykirjallisuuden keskeisiä teoksia, tarkastellaan monimuotoisesti tekstejä ja intertekstuaalisuutta. 

 

 

VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT

ÄI7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (I-III)

Kurssi syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietoja ja taitoja sekä auttaa arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa ja työelämässä. Kurssin aikana harjoitellaan esiintymis- ja ryhmäviestintätaitoja erilaisissa tilanteissa. 

 

ÄI8 Kirjoittamistaitojen syventäminen (III)

Kurssi valmentaa yo-esseekokeeseen.  

 

ÄI9 Lukutaitojen syventäminen (III)

Kurssi valmentaa yo-lukutaidon kokeeseen

 

 

KOULUKOHTAISET SOVELTAVAT KURSSIT

ÄI10 Luovan kirjoittamisen verkkokurssi (I-III)

Luovan kirjoittamisen kurssi on syventävä kurssi, jolla tutustutaan luovaan kirjoittamiseen  Kurssilla kirjoitetaan muun muassa erilaisia luovuusharjoituksia, runoja ja novelleja. Kurssilla ei ole läsnäolo-opetusta, vaan se suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa. Hyväksytystä kurssista saa S-merkinnän.

 

ÄI11 Luku- ja kirjoitustaitojen tukikurssi (I-III)

Kurssi on tarkoitettu kaikille, joilla on vaikeuksia lukiossa tarvittavien luku- ja kirjoitustaitojen perusteissa (kielioppi, pitkien tekstien kirjottaminen, laajojen tekstikokonaisuuksien lukeminen). Kurssi soveltuu myös opiskelijoille, jotka kaipaavat enemmän henkilökohtaista opastusta sekä tukea kirjoittamisessa ja lukemisessa. Kurssi voidaan toteuttaa myös monimuoto-opetuksena. Hyväksytystä kurssista saa S-merkinnän.

Kuvia